Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzanych danych osobowych w Żłobku Publicznym w Karolewie

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żłobek Publiczny w Karolewie z siedzibą przy
  Karolew 4, 63-810 Borek Wielkopolski, reprezentowany przez Dyrektora. Może się Pan/Pani z nami kontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: zlobek@borekwlkp.pl telefonicznie pod numerem 661 713 613 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Monika Nawrocka.

 3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych:

  a) Obsługa Systemu Informacji Oświatowej - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; b) Wypełnianie zadań związanych z realizacją obowiązku przedszkolnego i szkolnego dzieci, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, opiece nad dziećmi do lat 3 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego, Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; c) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane zamówienie publiczne (dostawy/usługi/roboty budowlane) w ramach umów cywilno-prawnych, obsługa kwitariuszy wpłat - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości; d) Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnych - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Zgoda osoby, której dane dotyczą; e) Rekrutacja pracowników - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Zgoda osoby, której dane dotyczą, f) Obsługa serwisów społecznościowych - zgoda osoby, której dane dotyczą.

 4. Państwa dane będziemy przechowywać dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). Jeżeli dane osobowe zostały zebrane na podstawie zgody – będą one przechowywane do czasu wycofania tej zgody.

 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.

 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

 3. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

 4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. Państwa dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa.
  W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora.