KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Żłobek Publiczny w Karolewie z siedzibą przy Karolew 4, 63-810 Borek Wielkopolski, reprezentowany przez Dyrektora. Może się Pan/Pani z nami kontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: zlobek@borekwlkp.pl telefonicznie pod numerem 661 713 613 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl

3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Żłobek Publiczny w Karolewie przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, poszerzania społeczności jego sympatyków oraz utrzymywania z nimi kontaktu, a także w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilem Facebook, z uwzględnieniem zasad prywatności określonych przez Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation). Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
3.Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników portalu.
4. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook, a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników.
5.Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania profilu przez Użytkowników.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.
8.Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie.
9.Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
10.Informacje kontrolowane przez Facebook Ireland zostaną przekazane lub przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności (więcej: https://www.facebook.com/policy.php). Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (więcej: https://www.facebook.com/about/privacyshie).